EKU Women's Intercollegiate Coaches to William Thomas