Lee Parham, Patricia Parham, Christina Parham, Anna Ruth Lilly Parham