The "Escalta"-The Business Thoroughfare, Manila, Island of Luzon, P.P.